Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Cộng Đoàn Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn Tại Pleiku mừng 350 năm Thành lập Dòng MTG tại Việt Nam


DÒNG TU NÀO HIỆN DIỆN ĐẦU TIÊN trên Tây Nguyên KONTUM ?
Đó là Dòng MẾN THÁNH GIÁ TRÀ KIỆU thuộc Giáo phận QUI NHƠN lên Vùng Tây Nguyên KONTUM vào năm 1914.

Hôm nay ngày 14.9.2019 Lễ Suy tôn Thánh giá, ĐGM. ALoixio Nguyễn Hùng Vị đến dâng lễ Tạ ơn tại Cộng đoàn MTG Qui Nhơn làm việc tại Pleiku giáo phận KONTUM mừng 350 năm Thành lập Dòng MTG tại Việt Nam.
DÒNG TU NÀO HIỆN DIỆN ĐẦU TIÊN trên Tây Nguyên KONTUM ?Đó là Dòng MẾN THÁNH GIÁ TRÀ KIỆU thuộc Giáo phận QUI NHƠN lên Vùng Tây Nguyên KONTUM vào năm 1914.


Hôm nay ngày 14.9.2019 Lễ Suy tôn Thánh giá, ĐGM. ALoixio Nguyễn Hùng Vị đến dâng lễ Tạ ơn tại Cộng đoàn MTG Qui Nhơn làm việc tại Pleiku giáo phận KONTUM mừng 350 năm Thành lập Dòng MTG tại Việt Nam.

Tin và Ảnh: Lm Simon Phan Văn Bình, sinh 1937,
TGM Kontum
14.9.2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

HỌ ĐẠO TRÍ LỄ - GIÁO XỨ DAK RAO KRAM


BÊN ĐỒI CHARLY, có một họ đạo tên là TRÍ LỄ, gồm 2 thôn làng người Kinh và 8 thôn làng anh em sắc tộc thiểu số Xêđăng, trực thuộc Giáo xứ DAK RAO KRAM. Số giáo dân là 2800 người. Cha sở hiện tại là GIoakim Nguyễn Hữu Tuyến và cha phụ tá phụ trách Trí Lễ là cha Đạo. Hôm nay 12.9.2019 ĐGM. ALoixio Nguyễn Hùng Vị đến dâng Thánh Lễ và lầm phép Rửa cho 25 người. tiếp đó ban phép Thêm sức cho 70 người. Và hợp thực hoá hôn phối cho 47 đôi. Thánh lễ kéo dài trong ba tiếng đồng hồ. Mọi diễn biến trật tự , sốt sắng, nghiêm trang. Tạ ơn Chúa muôn ngàn trùng!!!
BÊN ĐỒI CHARLY, có một họ đạo tên là TRÍ LỄ, gồm 2 thôn làng người Kinh và 8 thôn làng anh em sắc tộc thiểu số Xêđăng, trực thuộc Giáo xứ DAK RAO KRAM. Số giáo dân là 2800 người. Cha sở hiện tại là GIoakim Nguyễn Hữu Tuyến và cha phụ tá phụ trách Trí Lễ là cha Đạo. Hôm nay 12.9.2019 ĐGM. ALoixio Nguyễn Hùng Vị đến dâng Thánh Lễ và lầm phép Rửa cho 25 người. tiếp đó ban phép Thêm sức cho 70 người. Và hợp thực hoá hôn phối cho 47 đôi. Thánh lễ kéo dài trong ba tiếng đồng hồ. Mọi diễn biến trật tự , sốt sắng, nghiêm trang. Tạ ơn Chúa muôn ngàn trùng!!!

Tin và Ảnh: Lm Simon Phan Văn Bình, sinh 1937,
TGM Kontum
12.9.2019
Nguồn: facebook.com/Phan Văn Bình